Raportul Consiliului de administratie 2022
aferent situatiilor financiare consolidate
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
2
Image should be here
Raportul consolidat al Consiliului de administratie 2022
C uprins:
1. Prezentarea dezvoltarii si performantei activitatilor şi a pozitiei Grupului EVERGENT Investments
1.1. Perimetrul de consolidare
1.2. Sumar privind filiale (obiect de activitate, principalele rezultate financiare retratate conform IFRS)
1.3. Influențe rezultate din operațiunile de consolidare
1.3.1. Situatia comparativa a activelor
1.3.2. Situatia comparativa a datoriilor şi capitalurilor proprii
1.3.3. Analiza comparativa a situatiei rezultatului global
1.4. Dezvoltarea previzibila a Grupului EVERGENT Investments
1.4.1. Obiectivele si strategia Grupului pentru anul 2022
1.4.2. Portofoliul Private Equity - Grupul EVERGENT Investments
1.4.3. Implementarea programului investitional 2022
1.5. Raportari privind actele juridice incheiate de EVERGENT Investments cu filialele (conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață)
2. Analiza rezultatelor IFRS ale Grupului EVERGENT Investments
2.1. Indicatori cheie de natură financiară (prezentare comparativă)
2.1.1. Indicatori de lichiditate
2.1.2. Indicatori de activitate
2.1.3. Indicatori de profitabilitate
2.1.4. Alti indicatori
3. Descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Grupul EVERGENT Investments
3.1. Obiectivele şi politicile de administrare a riscurilor, inclusiv politicile de acoperire ale
acestora.
3.1.1. Riscul de piata
3.1.2. Riscul de lichiditate
3.1.3. Riscul de credit si contrapartida
3.1.4. Riscul de emitent
3.1.5. Riscul operational
3.1.6. Riscul de durabilitate
3.1.7. Alte riscuri la care este expus Grupul
3.1.8. Riscul aferent impozitarii
3.1.9. Riscul aferent mediului economic
3.2. Expunerea la riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul fluxului de
trezorerie
3.2.1. Expunerea la riscul de piata
3.2.2. Expunerea la riscul de credit
3.2.3. Riscul de lichiditate
3.2.4. Expunerea la riscul fluxului de trezorerie
3.3. Principalele riscuri si incertitudini 2023
4. Evenimente importante aparute după sfarsitul exercitiului financiar
4.1. EVERGENT Investments SA
4.2. MECANICA CEAHLAU SA
4.3. REGAL SA
4.4. AGROINTENS SA
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
3
Image should be here
Raportul consolidat al Consiliului de administratie 2022
4.5. EVERLAND SA
4.6. EVER-IMO SA
4.7. CASA SA
4.8. Ever Agribio SA
4.9. Visionalfa Investments SA
5. Informaţii privind achizitiile propriilor actiuni de către Grupul EVERGENT Investments
6. Guvernanta corporativa
6.1. Codul de guvernanta corporativa
6.1.1. Structura si modul de operare ale organelor de administratie, organelor de conducere, a organelor de supraveghere si a comitetelor.
6.1.1.1. Adunarea generala a actionarilor
6.1.1.2. Consiliul de administratie
6.1.1.3. Comitetul de audit
6.1.1.4. Comitetul de nominalizare si remunerare
6.1.1.5. Comitetul de investitii
6.1.1.6. Conducerea executiva
6.1.2. Protejarea intereselor si activelor EVERGENT Investments prin proceduri judiciare
6.2. Caracteristicile principale ale sistemelor de control intern si de administrare a riscurilor ale Grupului EVERGENT Investments
6.2.1. Managementul riscurilor
6.2.2. Conformitate
6.2.3. Audit intern
Anexe:
Anexa 1 - Structura si modul de operare ale organelor de administratie, organelor de conducere si a comitetelor
Anexa 2 – Protejarea intereselor și activelor prin proceduri judiciare
Anexa 3 - Caracteristicile principale ale sistemelor de control intern si de administrare a riscurilor
Anexa 4 - Situatiile financiare consolidate la 31.12.2022 intocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, aprobate prin Norma ASF nr. 39/ 2015
Anexa 5 - Declaratia persoanelor responsabile cu intocmirea situatiilor financiare
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
4
Image should be here
Raportul consolidat al Consiliului de administratie 2022
Raport anual conform: Legii nr. 24/2017, Titlul III - Emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, Cap III - Informarea periodica; Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; Normei ASF nr. 39/2015 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF.
Data raportului : 24 martie 2023
Denumirea emitentului : EVERGENT Investments SA
Sediul social : str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail : 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CUI: 2816642
ORC: J04/2400/1992
EUID : ROONRC. J/04/2400/1992
LEI : 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat : 96.175.359,2 lei
Numarul actiunilor emise : 961.753.592
Valoarea nominala : 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului : 100% privata
Free float : 100%
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti, catgoria Premium
Identificatori internationali : Bursa de Valori Bucuresti : EVER; ISIN : ROSIFBACNOR0; Bloomberg FIGI : BBG000BMN556; Reuters RIC : ROEVER.BX
NOTA 1 -
Pentru comparabilitatea informatiilor, EVERGENT Investments mentine aceeasi structura a rapoartelor periodice
consolidate la nivel anual si semestrial.
NOTA 2 Cifrele prezentate in raport sunt exprimate in lei, cand nu se precizeaza alta unitate de masura.
1. Prezentarea dezvoltarii, performantei activitatilor si pozitiei Grupului EVERGENT Investments
EVERGENT Investments SA este incadrata, conform reglementărilor aplicabile, ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții F.I.A.S., categoria Fond de Investitii Alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR), autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 101/25.06.2021 si functioneaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 31/1990 privind societatile si a reglementarilor ASF emise in aplicarea legislatiei primare.
Scopul este de crestere a valorii activelor administrate.
Domeniul principal de activitate al societatii il constituie efectuarea de investitii financiare.
Obiectul de activitate consta in:
a) administrarea portofoliului;
b) administrarea riscurilor;
c) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva permise de legislația în vigoare.
Societatea se autoadministreaza in sistem unitar.
Acțiuni emise de EVERGENT Investments SA sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti (“ BVB”), piața principală, categoria Premium, simbol „EVER” începând cu data de 29 martie 2021 (anterior acțiunile Societății au fost tranzacționate cu simbolul “SIF2”).
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
5
Image should be here
Raportul consolidat al Consiliului de administratie 2022
Evidența actiunilor și actionarilor este ținută în condițiile legii de către Depozitarul Central S.A. București.
Serviciile de depozitare ale activelor sunt asigurate de către BRD - Société Générale S.A. - societate autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiara.
1.1. Perimetrul de consolidare
Situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2022, cuprind societatea și filialele sale (denumite în continuare “Grupul”), precum și interesele Grupului în entitățile asociate.
Filialele sunt entităţi aflate sub controlul Grupului. Controlul reprezintă puterea de a conduce politicile financiare și operaționale ale unei entități pentru a obține beneficii din activitățile sale. Situaţiile financiare ale filialelor sunt incluse în situaţiile financiare consolidate din momentul în care începe exercitarea controlului şi până în momentul încetării acestuia. Politicile contabile ale filialelor Grupului au fost modificate în scopul alinierii acestora cu cele ale Grupului.
Entităţile asociate sunt acele societăţi în care Grupul poate exercita o influenţă semnificativă, dar nu şi control asupra politicilor financiare şi operaţionale.
Situaţiile financiare consolidate includ cota-parte a Grupului din rezultatele entităţilor asociate pe baza metodei punerii în echivalenţă, de la data la care Grupul a început exercite influenţă semnificativă şi până la data la care această influenţa încetează.
La 31 decembrie 2022 Grupul EVERGENT Investments deţine investiţii într-o entitate asociata, societatea Străuleşti Lac Alfa S.A. cu o detinere de 50%.
Politicile Grupului referitoare la bazele consolidării se regăsesc în notele la
situațiile financiare
consolidate
ale Grupului.
Componenta Grupului EVERGENT Investments:
Nr. crt
Denumire filiala
detinere directa
EVERGENT Investments - compania mama %
Pondere in total active ale Grupului % 31.12.2022
Tip companie (inchisa/
listata)
Activitate
1
EVERLAND SA
99,99
1,93
Necotata
2
EVER IMO SA
99,99
3,25
Necotata
3
REGAL SA
93,02
0,37
Necotata
Real estate - portofoliul de private equity
4
MECANICA CEAHLAU SA
73,30
2,82
BVB–REGS (MECF)
5
AGROINTENS SA
99,99
1,99
Necotata
6
EVER AGRIBIO SA
99,99
0,10
Necotata
Agricultura si masini agricole - portofoliul de private equity
7
CASA SA
99,60
1,01
Necotata
Închirieri /sub-inchiriere spaţii si activitati suport pentru EVERGENT Investments
8
VISIONALFA INVESTMENTS SA
99,99
0,01
Necotata
AFIA
9
A3 SNAGOV SRL*
99,99
0,26
Necotata
Real estate
Total
11,74
*Filiala A3 Snagov SRL, înființată în iunie 2021, este de ținută de EVERGENT Investments în mod indirect, prin intermediul EVERLAND SA, care deține 100% din părțile sociale ale acesteia.
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
Image should be here
6
Image should be here
Raportul consolidat al Consiliului de administratie 2022
Filialele EVER AGRIBIO SA si VISIONALFA INVESTMENTS SA au fost înființate în septembrie si, respectiv, august 2022, EVERGENT Investments detinand 99,99% din acțiunile acestora.
Situatia detinerilor reciproce ale entitatilor incluse in perimetrul de consolidare - 31.12.2022
Denumire filială
Acționari
Nr. acțiuni
% deținere
Valoare Nominală (lei)
EVERGENT Investments SA
4.151.911
99,99998
CASA SA
1
0,00002
Agrointens SA
TOTAL
4.151.912
100
10
EVERGENT Investments SA
4.440.750
99,99998
CASA SA
1
0,00002
Everland SA
TOTAL
4.440.751
100
10
EVERGENT Investments SA
7.978.462
99,60
Alti actionari
31.946
0,40
Casa SA
TOTAL
8.010.408
100
2,5
EVERGENT Investments SA
4.963.027
99,99998
CASA SA
1
0,00002
EVER IMO SA
TOTAL
4.963.028
100
2,5
EVERGENT Investments SA
1.116.258
93,021
A.A.A.S. BUCURESTI
29.035
2,42
Alti actionari
54.707
4,559
Regal SA
TOTAL
1.200.000
100
0,1
EVERGENT Investments SA
175.857.653
73,30
NEW CARPATHIAN FUND
48.477.938
20,21
Alti actionari
15.572.869
6,49
Mecanica Ceahlau SA
TOTAL
239.908.460
100
0,1
EVERGENT Investments SA
378.430
99,9997
CASA SA
1
0,0003
Ever Agribio SA
TOTAL
378.431
100
10
EVERGENT Investments SA
2.499.750
99,99
Alti actionari
250
0,01
Visionalfa Investments SA
TOTAL
2.500.000
100
0,1
A3 Snagov SRL
Everland SA
6.297.500
100%
1